Che Dansart

 

Welkom op de webpagina van Che Dansart, auteur van het

 

Handboekje voor de transseksuele vrouw, haar entourage en voor belanghebbenden.

 

De Nederlandse versie van dit handboekje is hier gratis te downloaden als PDF-document. U kunt deze uitgave naast kennismaking per gewone computer ook lezen als boek met een ebook-reader of desgewenst uitprinten voor persoonlijk gebruik.

 

Verdere copyrights blijven in handen van Che Dansart, naar Belgisch auteursrecht.

Het is dus onder meer niet toegestaan dit document te vertalen en zo te verspreiden, noch uittreksels te publiceren onder welke vorm dan ook.

Het is wel toegestaan de hier voorgestelde PDF-versie van dit werk ook op andere sites aan te bieden in de hier gepubliceerde integrale originele vorm en op een verantwoorde wijze.

 

Ik bied u hier ook in extenso het woord vooraf van deze versie, gepubliceerd in het jaar 2010, zodat u niets nodeloos zal downloaden en u bereid bent zelf de verantwoordelijkheid te nemen om met deze tekst op een verantwoordelijke wijze als ‘volwassen’ persoon om te gaan.

Aan minderjarigen die toevallig deze site zouden vinden in hun zoektocht naar een oplossing voor transseksualiteit, of bij het vermoeden daarvan bij zichzelf, wil ik vragen hun ouders of verantwoordelijke in kennis te stellen van een eventuele download, zodat deze kunnen oordelen over de opportuniteit van het doorlezen van deze tekst.

 

 

WOORD VOORAF

 

Het is mijn bedoeling met dit korte werkje het innerlijke pad van de transseksuele vrouw letterlijk en figuurlijk te verlichten.

Dit schrijven is gebaseerd  op eigen ervaringen alsmede op een groot aantal zeer open en indringende gesprekken met TS-vrouwen over hun transitiebelevingen.

Een zestal jaren van zeer intensief zelfhulpwerk met TS-vrouwen vindt hier eveneens zijn neerslag.

Als verkozen afgevaardigde van de transgendergemeenschap heb ik als hetero-TS een jaartje meegedraaid in de raad van bestuur van de toenmalige Holebifederatie (nu çavaria) in België in de periode rond 2008 ten einde daar algemene T-standpunten te verduidelijken en te verdedigen.

 

Deze handleiding is beslist geen vervanging van bestaande wetenschappelijke of professioneel therapeutische verhandelingen en mag ook niet als dusdanig worden opgevat.

Aangezien de hier weergegeven opvattingen een neerslag zijn van zelfhulp onder TS-vrouwen moeten deze op basis van hun ervaringsdeskundigheid worden beoordeeld.

U vindt hier daarom ook geen verwijzingen naar andere werken, dat is in dit zo goed als exclusief ervaringswerk niet van toepassing.

Uiteraard vindt u hier omwille van de privacy ook geen bronverwijzingen naar T-personen met concrete namen.

Toch heb ik mijn uiterste best gedaan om het algemene beeld van gedeelde ervaring met anderen en mezelf zo objectief en evenwichtig mogelijk weer te geven.

Ik heb overigens geen enkele ambitie om met dit geschrift binnen de academische wereld als dusdanig te worden aanvaard, na een leven als ‘outsider’ kan dit er nog wel bij.

Dit boekje bestaat eerder uit een reeks essays met reflecties over verschillende zaken die allemaal met transseksualiteit te maken hebben.

Ieder moet en kan in vrijheid oordelen of sommige van de hier uitgelijnde gegevens op haar van toepassing zijn. Ik zie het als eventueel bruikbare ideeën en tips doorheen de transitie.

 

Deze handleiding is uiteraard in eerste instantie voor TS-vrouwen bedoeld en voor hen geschreven.

Toch is achteraf aan de hand van vele proeflezingen de toegankelijkheid voor niet transgendere personen maximaal gemaakt.

Ik denk dan vooral aan hen die in de sociale of familiale sfeer met TS-vrouwen worden geconfronteerd. Hoewel een werkelijk doorleefd begrip van TS alleen mogelijk is voor zij die zelf het proces gaan, kan dit werkje misschien leiden tot meer inzicht en respect naar de transseksuele vrouw toe.

Vooraf lijkt het goed om aan de hand van enkele opmerkingen duidelijk te maken wat ik met dit boekje wel en wat niet beoog.

 

Het weze op de eerste plaats duidelijk dat dit boekje niet handelt over showtravesties, gendertravesties, drag queens, genderblenders, shemales, interseksuelen en transgenderisten.

Ook de TS-man komt in dit werkje niet aan bod.

 

Toch schets ik enkele van de vele grijze gebieden vooral in het algemeen en actueel Westers georiënteerd hoofdstuk ‘transgenders’, ook voor wat betreft raakpunten met homoseksualiteit en prostitutie. In de bijlage ga ik iets verder in op de situatie van transgenders, zowel historisch als wereldwijd en het huidig algemeen genderactivisme.

 

Ik beperk me na deze materie hoofdzakelijk tot de situatie van de man/vrouw-transseksuelen, die in de lijn van hun genderdysfore gevoelens besluiten over te gaan tot wat verder als technische transitie zal worden benoemd.

Met technische transitie doel ik dan op de noodzakelijke lichamelijke/medische ingrepen van buitenaf, operaties allerhande en hormoontoediening.

 

Het gaat hier echter niet om de inhoudelijke medisch psychiatrische diagnosestelling, uitleg over operaties of beschrijvingen ervan, wetgeving en dergelijke.

Er is voldoende literatuur voorhanden op het internet en in boeken om daarover niet te hoeven uitweiden. Ik laat dat bovendien graag over aan de professionele kennis van de medische en paramedische wereld, juristen, hulpverleners en aanverwante.

Ook belangrijke sociale aspecten van een transitie komen hier maar zijdelings aan bod.

 

Ik behandel hier vooral enkele belangrijke psychische ervaringen, die naar mijn mening tot nog toe minder aandacht kregen.

De psychische transitie, die eigenlijk echt doorbreekt met de zelfdiagnose, bereikt immers haar hoogtepunt in de jaren na de technische transitie.

Ook onze tweede puberteit op latere leeftijd is hier een wezenlijk onderdeel van.

Als een eveneens onontbeerlijk - en misschien wel het meest complexe - onderdeel van de psychische transitie zie ik de integrale verwevenheid daarvan met de seksualiteitsbeleving, inclusief seksuele fantasieën en seksuele gerichtheid.

De beleving van seksualiteit in onze gevoelswereld, de koppeling van seksualiteit met onze genderidentiteit in dysforische toestand is voor ons, TS-vrouwen, dikwijls een verstorende en verwarrende beleving en zeer moeilijk te plaatsen in ons leven en bij onze zelfdiagnose.

 

Doordat behandelaars uiteraard meer gericht aan de diagnose richting genderidentiteit werken, komt in het selectieproces de seksualiteitsbeleving in eerste instantie minder uitdrukkelijk aan bod.

Voor de externe diagnosestelling mag dat terecht zijn, niet zelden vormen juist genderidentiteit en seksuele beleving voor de transseksueel zelf een bijzonder moeilijk helder te bevatten complex samenspel van innerlijke belevingen vanaf de jonge jaren tot jaren na de feitelijke ‘technische’ transitie.

Ook de psy’s zelf zijn niet echt happy om terecht te komen in ons seksueel fantasiekluwen.

 

Ieders achtergrond en transitie is natuurlijk uniek en persoonlijk.

Dat is ook zo voor de mijne. In feite behoor ik tot diegenen, die eerst in de latere levensjaren tot een transitie zijn overgegaan.

Vele jaren van aanpassing aan de Westerse bipolaire man/vrouwverhouding zijn daaraan voorafgegaan, inclusief de ‘constructie’ als ‘man’ op grond van maatschappelijke wenselijkheid seksueel op vrouwen gericht te zijn.

Na de transitie is mijn seksuele gerichtheid vanuit mijn huidige als natuurlijk aangevoelde vrouwbeleving ontwikkeld in de richting van mannen. De aan de transitie voorafgaande jaren waren van een deels onbegrepen en deels niet aanvaarde onvrede met mezelf.

Hierna ga ik iets uitgebreider in op mijn persoonlijke situatie. Toch wil ik met deze beschrijving verder gaan dan uitsluitend een persoonlijk verslag. Ik tracht daarom een aanzet te geven tot een wat algemener beeld van deze groep, die op latere leeftijd in transitie is gegaan.

Mijn eigen situatie is daarvoor natuurlijk niet toonaangevend, maar langs de andere kant hebben mijn contacten met vele andere TS me wel geleerd dat ik zeker geen uitzondering ben.

 

Aan de hand van mijn ervaringsdeskundigheid en die van anderen rondom me reflecteer ik hierover.

Ik behoor tot de Westerse traditie en schrijf vanuit deze culturele achtergrond.

 

Ook in ander opzicht zijn de in dit boek geschetste problemen overigens niet zo maar naar iedereen door te trekken.

In de eerste plaats denk ik aan de authentiek lesbische man/vrouw-transseksueel. Aangezien ik zelf niet lesbisch of homoseksueel ben, wil en kan ik daar ook geen uitspraken over doen, juist gezien het oorspronkelijke initiële ervaringskarakter van dit geschrift.

Het ligt zeker niet in mijn bedoeling mensen te kwetsen in een voor hen als natuurlijk aangevoelde uitdrukking van seksualiteit of geaardheid, tot welke groep of subgroep ze ook mogen behoren.

Doe ik dat hier en daar onbewust toch, dan wens ik mij hiervoor bij voorbaat oprecht te verontschuldigen. Het is mijn bedoeling met dit werkje bruggen te bouwen en geen
muren op te trekken.
Dat kan echter alleen als alle gezichtspunten door alle partijen gekend zijn.
Daarom hoop ik dat dit werkje ook door vele homoseksuelen uit interesse gelezen zal worden.

Mijn zestig jaar durende zoektocht alvorens tot een voor mij bevredigende beleving van seksualiteit te komen, heeft me dan toch minimaal geleerd anderen te respecteren in hun persoonlijke uitdrukking van seksualiteit.

 

Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de groep hedendaagse jongeren, die tegenwoordig al voor of direct na hun puberteit met hun genderdysforische gevoelens opgevangen worden.

De hier geschetste verwarring rond genderdysforie en seksualiteit ligt bij hen ongetwijfeld anders en is zeker minder aan de orde.

We leven thans in een veel ruimere tijdsgeest dan in mijn vroege jeugd in de jaren 1950, toch hebben de jongeren die dit werkje doorworsteld hebben er naar hun zeggen veel aan gehad, meer in het bijzonder aan de wat latere hoofdstukken.

Want afgezien van specifieke ‘opruimingsproblemen’ en tijdsgeest is en blijft een transitie natuurlijk hetzelfde proces. Jongeren ervaren de hier verdedigde visie naar een eenheidsbeleving in blijheid als zeer verfrissend.

 

Eén van de belangrijkste factoren om te slagen in een transitie man/vrouw is het hervinden van onze innerlijke eenheid en blijheid.

Wellicht dat dit werkje daaraan een kleine bijdrage kan leveren. En nog iets: er is niets mis mee om hulp te zoeken, wij hebben hulp hard nodig!

Want, eerlijk, welk menselijk kind kan gezond opgroeien in liefde en blijheid zonder zorgzame volwassenen erbij?

 

Ik heb kennis genomen van het voorgaande en bevestig door de download van dit boek akkoord te gaan met de voorwaarden als voorzorgsmaatregel zoals hierboven vermeld.

 

Download pdf

 

Ik wens u veel leesplezier. Eventuele ernstige commentaren kunt u kwijt via mail naar:  Che(ad)Che-Dansart.be.

 

Let wel, ik doe niet meer aan hulpverlening, daarom dit boekje dat een neerslag is van mijn bevindingen.

 

Voor andere besprekingen in het Nederlands over transseksualiteit en transgenders verwijs ik graag naar:

http://www.continuum.nl/